Cài đặt Soft OTP
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính Ứng dụng , chọn chức năng “Ví của tôi”
02
Chọn Cài đặt
03
Chọn Soft OTP
04
Chọn Bật/Tắt chức năng
05
Điều khoản sử dụng
Khách hàng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dịch vụ Soft OTP và tích chọn đồng ý.
06
Nhập mã SMS OTP
07
Thông báo kích hoạt thành công