Đăng ký tài khoản
01
Chọn Đăng ký
Tại màn hình Đăng nhập,
chọn Đăng ký
02
Nhập thông tin
Nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn Tiếp tục.
03
Nhập mã OTP
Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn
04
Đăng ký thành công
Thông báo đăng ký thành công,
nhấn Tiếp tục
05
Đồng ý định danh và liên kết ngân hàng
Xem thêm: Liên kết ngân hàng
06
Liên kết tài khoản/thẻ
Xem thêm: Liên kết ngân hàng
07
Xác thực tài khoản
Xem thêm: Cập nhật thông tin định danh