Hóa đơn Internet
01
Chọn Thanh toán hóa đơn
Từ màn hình chính Ứng dụng, Chọn Thanh toán hóa đơn
02
Chọn Internet
03
Nhập thông tin
Nhập các thông tin yêu cầu, rồi nhấn Tiếp tục
04
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
05
Xác thực giao dịch
06
Giao dịch thành công